Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

falsification /,fɔ:lsifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự giả mạo
    sự xuyên tạc, sự bóp méo
    sự chứng minh là không có căn cứ