Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prevarication /priværi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự nói lập lờ
    lời nói lập lờ