Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

origination /əridʤi'neiʃn/  

  • Danh từ
    nguồn gốc, căn nguyên
    sự bắt nguồn, sự khởi thuỷ
    sự phát minh, sự tạo thành