Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ hóa trang, son phấn
  tính chất, bản chất
  jealousy is not part of his make-up
  ghen tị không phải là bản chất của anh
  cấu tạo, thành phần
  có những dự kiến thay đổi thành phần của Uỷ ban
  (thường số ít) sự lên khuôn (in ấn)