Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (vt của Channel Islands) các đảo trên biển Măngsơ

    * Các từ tương tự:
    CI, ci-devant, CIA, ciao, ciborium, cicada, cicatrice, cicatricial, cicatrix