Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cicada /si'kɑ:də/  /si'keidə/

  • Danh từ
    (động vật) con ve sầu