Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Anh) (viết tắt của Channel Islands) quần đảo biển Manche (gồm có Jersey, Guernsey, Alderney và Sark)

    * Các từ tương tự:
    ci, ci-devant, CIA, ciao, ciborium, cicada, cicatrice, cicatricial, cicatrix