Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cicatricial /sikə'triʃəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) vết sẹo