Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều ciboria
    bình đựng nước thánh
    tán che ở bàn thờ chính nhà thờ