Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Catholic)
    Tính từ, Danh từ
    [tín đồ] Công giáo

    * Các từ tương tự:
    cathamplifier, catharsis, catharsises, cathartic, cathay, cathead, cathedra, cathedral, Catherine wheel