Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cathartic /kə'θɑ:tik/  

  • Tính từ
    thanh tâm
    (y học) tẩy ruột
    Danh từ
    (y học) thuốc tẩy