Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bộ phận đầu mũi thuyền để buộc dây neo
    tời neo
    xà mũi tàu