Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chỗ ngồi của ông giám mục

    * Các từ tương tự:
    cathedral