Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cathedral /kə'θi:drəl/  

  • Danh từ
    nhà thờ lớn