Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catharsises /kə'θɑ:si:z/  

  • Danh từ
    số nhiều của cartharsis