Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Catherine wheel /'kæθrin wi:l/  

  • Danh từ
    pháo hoa quay

    * Các từ tương tự:
    catherine-wheel