Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thống nhất, hợp nhất