Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kết cấu
  the cake has a nice light texture
  chiếc bánh có kết cấu bề mặt đẹp
  cách dệt, lối dệt (vải)
  with a close texture
  dệt dày (vải)

  * Các từ tương tự:
  textured, textureless, -textured