Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) technical
  Danh từ
  kỹ thuật
  ((thường) số nhiều) các nghành kỹ thuật
  (số nhiều) chi tiết kỹ thuật
  (số nhiều) thuật ngữ kỹ thuật

  * Các từ tương tự:
  technical, Technical change through R&D, technical college, Technical efficiency, technical hitch, technical knock-out, Technical knowlwdge, Technical progress, technicality