Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

technical knock-out /,tekniklnɒkaʊt/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    sự đo ván kỹ thuật (đánh quyền Anh)