Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

technicality /,tekni'kæləti/  

 • Danh từ
  chi tiết kỹ thuật; từ ngữ kỹ thuật
  cuốn sách đầy những từ ngữ kỹ thuật
  chi tiết không thật sự quan trọng
  a mere technicality
  chỉ là một chi tiết không thực sự quan trọng