Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Technical efficiency   

  • (Kinh tế) Tính hiệu dụng về mặt kỹ thuật