Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tiến bộ kỹ thuật
    Một yếu tố trung tâm trong TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ cho phép sản xuất ra mức sản lượng cao hơn so với số lượng đầu vào lao động và vốn không đổi