Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

technical college /'tekniklkɒlidʒ/  

  • Danh từ
    trường cao đẳng kỹ thuật