Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

technical hitch /,teknikl'hit∫/  

  • Danh từ
    sự cố kỹ thuật, trục trặc kỹ thuật