Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tri thức, kiến thức, kỹ thuật