Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tangential /tæn'dʤenʃəl/  

 • Tính từ
  tiếp tuyến
  tangential acceleration
  gia tốc tiếp tuyến
  tangential curvature
  độ cong tiếp tuyến