Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất hồ cứng (vải, áo)