Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đông lại; làm cho đông lại
  this jam is still runnyI can't get it to jell
  mứt này còn lỏng, tôi không thể làm cho nó đông lại
  (nghĩa bóng) hình thành rõ rệt, thành hình
  my ideas are beginning to jell
  ý của tôi đang bắt đầu thành hình

  * Các từ tương tự:
  jellaba, jellied, jellify, jelly, jelly baby, jelly capital, jelly roll, jelly-like, jellyfish