Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coagulate /kəʊ'ægjʊleit/  

  • Động từ
    [làm] đông lại
    máu đông lại trong không khí
    không khí làm đông máu