Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] dày thêm;[làm] đặc thêm
  sương mù dày đặc thêm
  the plot thickens
  xem plot

  * Các từ tương tự:
  thickener, thickening