Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của stone)
  xton (trọng lượng Anh bằng khoảng 6,4kg)
  he weighs 10st
  nó cân nặng 10 xton

  * Các từ tương tự:
  St, St Bernard, St Petersburg paradox, St. Louis model, Sta, stab, stabber, stabbing, stabile