Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stabber /'stæbə[r]/  

  • Danh từ
    người đâm (kẻ khác)