Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Station trên bản đồ)
    nhà ga
    ga Victoria

    * Các từ tương tự:
    stab, stabber, stabbing, stabile, stabilisation, stabilise, stabiliser, stability, stabilization