Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất ổn định; bộ thăng bằng (ở sườn tàu thuỷ, ở đuôi máy bay)