Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ống chân, cẳng chân
  Động từ
  (-nn-)
  shin up; shin down something
  trèo, leo
  shin up a tree
  trèo lên cây
  shin down a rope
  đu dây leo xuống

  * Các từ tương tự:
  shin-bone, shin-guard, shin-pad, shindig, shindy, shine, shiner, shingle, shingler