Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, nghĩa bóng)
    mắt thâm quầng (vì bị đấm)