Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Mỹ)
    như shin
    xem shin