Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] đột ngột, [một cách] bất ngờ
  [một cách] rõ nét, [một cách] sắc nét
  [một cách] nhạy;[một cách] tinh;[một cách] thính
  [một cách] gay gắt
  [một cách] ác liệt, [một cách] quyết liệt
  bring (pull) somebody up short (sharply)
  xem pull