Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peremptorily /pə'remptəli/  

  • Phó từ
    [một cách] hống hách;[một cách] độc đoán
    [một cách] dứt khoát;[một cách] kiên quyết