Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đọc theo văn viết
    a scripted talk on the radio
    một bài nói đọc trên đài phát thanh theo bản văn viết