Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calligraphy /kə'ligrəfi/  

  • Danh từ
    thuật viết chữ đẹp
    chữ viết đẹp
    lối viết, kiểu viết
    (Kỹ thuật) thư pháp, chữ viết