Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penmanship /'penmən∫ip/  

  • Danh từ
    thuật viết, cách viết
    phong cách viết văn, văn phong