Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

longhand /'lɔηhænd/  

  • Danh từ
    chữ viết tay (trái với tốc ký, đánh máy…)