Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kịch bản phim; bản văn để phát thanh; bản văn bài nói chuyện
  chữ viết tay; chữ in theo kiểu chữ viết tay; chữ đánh máy theo kiểu viết tay
  hệ thống chữ viết
  bài viết (trong kỳ thi)
  giám khảo phải chấm 150 bài viết
  Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  viết kịch bản phim; viết bản văn bài phát thanh
  một phim do một tiểu thuyết gia nổi tiếng viết kịch bản

  * Các từ tương tự:
  script girl, script-writer, scripted, scription, scriptoria, scriptorium, scriptural, scripturalism, scripturalist