Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Italian /i'tæliən/  

 • Tính từ
  [thuộc] Ý
  Danh từ
  người Ý

  * Các từ tương tự:
  Italianate, italianisation, italianise, italianism, italianization, italianize