Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Italianate /i'tæljəneit/  

  • Tính từ
    theo phong cách Ý, theo kiểu Ý