Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

italianism /i'tæljənizm/  

  • Danh từ
    phong cách Y; tính chất Y
    từ ngữ đặc Y