Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

italianise /i'tæljənaiz/  

  • Ngoại động từ
    Y hoá