Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chữ viết tay; việc viết tay